škôlka sposáčik

Materská škola Sposáčik

Prihláška na školský rok 2024/2025

 • Ak chcete zapísať vaše dieťa s poruchou autistického spektra do našej škôlky, vypíšte priloženú žiadosť a pošlite mailom na sposacik@gmail.com do 31.5.2024. Prípadné ďalšie otázky ohľadom zápisu vám radi zodpovieme na telefónnom čísle: 0915 212 018 (Mgr. Zuzana Ondroušková, riaditeľka).
 • Aktuálne k podaniu prihlášky nie je potrebné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Dané vyjadrenie zákonný zástupca doloží dodatočne, do času vydania Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy.
 • Žiadosť na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do SŠMŠ Sposáčik

Súkromná špeciálna materská škola Sposáčik, Š. Furdeka 9060/3, Martin

 • SŠMŠ Sposáčik vznikla 1. 9. 2018 z potreby poskytnutia adekvátnej výchovy a vzdelávania detí s autizmom vo veku od 3 do 6 rokov. Doposiaľ v regióne Turiec či priľahlom okolí nebolo zariadenie takéhoto typu, a tak rodičia museli s dieťaťom ostávať v domácom prostredí. Vzhľadom k nedostatku asistentov učiteľa je problematická integrácia v bežnej materskej škole, a to aj detí, ktoré sa nachádzajú v diferenciálnej diagnostike autizmu a narušenej komunikačnej schopnosti. Práve tieto skutočnosti boli rozhodujúcimi na ceste k založeniu predškolského zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra.

SŠMŠ Sposáčik poskytuje deťom s autizmom špeciálny prístup zameraný predovšetkým na terapeutickú prácu, nácvik sebaobslužných činností a učenie „hrať sa“. Tieto prístupy vychádzajú hlavne z aktuálnych zručností detí s prihliadnutím na ich potreby a špecifické záujmy. Odbornú stránku zabezpečujú špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa, logopéd a lekárka, ktorí sú školení v oblasti práce s osobami s poruchou autistického spektra.

Sme malý, ale o to srdečnejší tím  🙂

 1. Zuzana Ondroušková – riaditeľka materskej školy, špeciálny pedagóg a logopéd
 2. Iveta Bujňáková – terapeut, zdravotnícky pracovník
 3. Miriam Bujňáková – špeciálny pedagóg
 4. Andrea Smitková – špeciálny pedagóg
 5. Katarína Dojčiarová – špeciálny pedagóg
 6. Adriana Kuricová – špeciálny pedagóg
 7. Michal Šimko – asistent učiteľa
 8. Lucia Plavec – asistent učiteľa
 9. Michaela Gromovská – pomocný vychovávateľ
 10. Petra Rudinská – asistent učiteľa
 

 

Galéria (priestory, aktivity)