Materská škola Sposáčik

Prihláška na školský rok 2022/2023

 • Ak chcete zapísať vaše dieťa s poruchou autistického spektra do našej škôlky, vypíšte priloženú žiadosť a pošlite mailom na sposacik@gmail.com do 31.5.2022. Prípadné ďalšie otázky ohľadom zápisu vám radi zodpovieme na telefónnom čísle: 0915 212 018 (Mgr. Zuzana Ondroušková, riaditeľka).
 • Aktuálne k podaniu prihlášky nie je potrebné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Dané vyjadrenie zákonný zástupca doloží dodatočne, do času vydania Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy.
 • Žiadosť na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do SŠMŠ Sposáčik

Súkromná špeciálna materská škola Sposáčik, Š. Furdeka 9060/3, Martin

 • SŠMŠ Sposáčik vznikla 1. 9. 2018 z potreby poskytnutia adekvátnej výchovy a vzdelávania detí s autizmom vo veku od 3 do 6 rokov. Doposiaľ v regióne Turiec či priľahlom okolí nebolo zariadenie takéhoto typu, a tak rodičia museli s dieťaťom ostávať v domácom prostredí. Vzhľadom k nedostatku asistentov učiteľa je problematická integrácia v bežnej materskej škole, a to aj detí, ktoré sa nachádzajú v diferenciálnej diagnostike autizmu a narušenej komunikačnej schopnosti. Práve tieto skutočnosti boli rozhodujúcimi na ceste k založeniu predškolského zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra.

SŠMŠ Sposáčik poskytuje deťom s autizmom špeciálny prístup zameraný predovšetkým na terapeutickú prácu, nácvik sebaobslužných činností a učenie „hrať sa“. Tieto prístupy vychádzajú hlavne z aktuálnych zručností detí s prihliadnutím na ich potreby a špecifické záujmy. Odbornú stránku zabezpečujú špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa, logopéd a lekárka, ktorí sú školení v oblasti práce s osobami s poruchou autistického spektra.

Sme malý, ale o to srdečnejší tím  🙂

 1. Zuzana Ondroušková – vedenie materskej školy, špeciálny pedagóg a logopéd
 2. Iveta Bujňáková – terapeut, zdravotnícky pracovník
 3. Miriam Bujňáková – špeciálny pedagóg, t.č. MD
 4. Andrea Smitková – špeciálny pedagóg
 5. Katarína Dojčiarová – špeciálny pedagóg
 6. Michal Šimko – asistent učiteľa
 7. Adriana Kuricová – asistent učiteľa
 8. Michaela Gromovská – pomocný vychovávateľ
 

Školský rok 2018/2019

V prvom školskom roku bola otvorená jedna trieda, ktorá dostala názov „Piloti“. Navštevovalo ju 5 chlapcov vo veku 6 rokov s poruchou autistického spektra. Ich vzdelávanie zabezpečovali dve špeciálne pedagogičky a jeden asistent učiteľa. Denný režim prebiehal pomerne stabilne, aby tak dieťa nadobudlo pocit bezpečia a rutiny, ktoré sú v prípade autizmu podstatné. Činnosti sa postupne rozširovali o pravidelný pobyt vonku či arteterapeutickú prácu. Veľkým obohatením bola aj canisterapia, ktorá prebiehala dvakrát do mesiaca. Naše deti cestovali autobusom a vlakom,  zúčastnili sa výletu do Múzea Andreja Kmeťa v Martine, ale aj do parku a okolia v Turčianskych Tepliciach,.

Keďže materská škola je súčasťou Rodinného centra SPOSA-Turiec, má k dispozícii hneď niekoľko špecifických miestností. Tu sa pracuje s deťmi s prihliadnutím na ich aktuálne potreby. Jednou z nich je aj multisenzorická miestnosť Snoezelen, kde sa nielen počas záťažových dní, ale aj pravidelne niekoľkokrát do týždňa poskytuje našim deťom relax, celkové vnútorné upokojenie, ale aj stimulácia zmyslového vnímania. Práve v prípade poruchy autistického spektra, sú deti v dôsledku nedostatočného porozumenia okolia, či frustrácie z neschopnosti vyjadriť svoje potreby, označované ako hyperaktívne. Nie je to vždy správne, a práve preto je práca v miestnosti Snoezelen tak dôležitá a nápomocná.

Autizmus predstavuje však aj istý problém v sebauvedomovaní svojho tela, najmä v novom priestore. Nedostatočná vzájomná spolupráca oboch mozgových hemisfér môže spôsobiť slabšiu koordináciu pohybov, motorické oneskorenie či celkovú ťažkopádnosť vo vykonávaní niektorých pohybov. Typické je napríklad chodenie po špičkách či stereotypné motorické pohyby. S týmito „zvláštnosťami“ pracujú deti materskej školy Sposáčik v telocvični-cvičebni, ktorá svojimi pomôckami poskytuje miesto aktívneho tréningu hrubej motoriky, lokomócie a rôznych pohybov. Zároveň je to práve priestor na vypustenie nahromadenej energie a slobodného „vyventilovania“. V tejto miestnosti  je teda možné realizovať prvky senzorickej integrácie. (Pozn. – „senzorická integrácia“ je  schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok). Nachádzajú sa tu rôzne pomôcky: lopty, trampolína, balančné valce, hojdačka, ale aj rôzne molitanové zostavy s tunelom.  Pobyt v danej miestnosti je pre naše deti často veľkou motiváciou a prostriedkom odmeny.

Novinkou, ktorú môžu využívať deti našej materskej školy, je aj nové detské ihrisko. Väčšina detí obľubuje preliezky a hojdačky, ale rodičia zo strachu z reakcií okolia, či strachu z výskytu problémového správania, tieto miesta radšej obchádzajú. Naším cieľom je deti s autizmom učiť sa na ihrisku správať, správne používať jednotlivé preliezky, učiť ich byť trpezlivý, čakať na poradie, striedať si roly s ostatnými deťmi. Zároveň je to priestor na zvyšovanie kondície a fyzickej zručnosti v externých podmienkach – učia sa jazdiť na odrážadlách, kolobežkách či bicykloch, a to v oplotenom a bezpečnom areáli.

V závere školské roka sme sa rozlúčili s tromi predškolákmi, ktorí tak uvoľnili miesto novým deťom.

 

Školský rok 2019/2020

V aktuálnom školskom roku 2019/2020 je otvorená aj druhá trieda materskej školy. Z tohto dôvodu boli letné prázdniny venované práve rekonštrukčným prácam. Triedy prešli kompletnou úpravou, ktorá poskytuje deťom prehľadné a podnetné prostredie na vzdelávanie. Materskú školu navštevuje 10 detí, z toho 8 chlapcov a dve dievčatá vo veku  3-7 rokov. Aktivity, ktoré sú pre deti nachystané budú nadväzovať na minulý školský rok, doplnené budú však aj novými činnosťami, ktoré budú v súlade s individuálnymi možnosťami novoprijatých detí.

Práca v materskej škole vychádza z viacerých terapeutických koncepcií používaných u detí s poruchou autistického spektra. Podľa konkrétneho dieťaťa sú uplatňované prvky aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA), TEACCH programu, senzorickej integrácie, canisterapie či OTA metódy. Veľký dôraz je kladený aj na hru ako významný terapeutický nástroj.

Školský rok 2020/2021

V júni 2020 sa s nami rozlúčili 5 predškoláci a od septembra 2020 sme mohli prijať 5 nových detičiek. Aktuálne, v tomto školskom roku máme teda opäť 10 detí, 7 chlapcov a 3 dievčatá. Samotnú dochádzku a aj adaptáciu však ovplyvňuje aktuálna pandemická situácia. Napriek tomu sa snažíme vychádzať maximálne v ústrety a ponúkame rodičom rôzne možnosti intervencií a vzdelávania detí. 

Galéria (priestory, aktivity)